Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Internetového obchodu www.cuztomen.sk

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: Pagma, s.r.o., Bobrovec 513, 032 21 Bobrovec, Slovenská republika

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..................................................................... 

—Dátum objednania/dátum prijatia (*)..................................................................... 

—Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)..................................................................... 

—Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)..................................................................... 

—Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

..................................................................... 

 

 

—Dátum ..............   

(*) Nehodiace sa prečiarknite.